Aves y edificacionesAS AVES DE SANTAS MARIÑAS DO SAREste veran fixéronse obras de restauracions na capela de Santas Mariñas do Sar en Santiago de Compostela. 


Para a restauración desta capela tanto o Organismo promotor, como o arquitecto director da obra (sensibles coa natureza), quixeron  que nos traballos de restauración respetáranse a fauna que acollía a capela. 

Na realización do estudo preliminar poidemos constatar que na igrexa non existía ningún niño activo. Quizais debido a que nas intervencións anteriores non se deixaran accesos axeitados, xa que nas inmediacións do edificio sí poidemos comprobar a presenza de diversas especies urbanas que soen ocupar estas edificacións. 

Unha das visitas a obra. E. González.

No informe presentado posteriormente propuxemos que no proxecto arquitectónico se incorporaran diferentes espazos que complementaran a restauración do monumento coa conservación e fomento da biodiversidade. 

As especies obxectivo foron Cirrio común (Apus apus), Pardal común (Passer domesticus), Rairrubio (Phoenicurus ochrurus), e morcegos (Pipistrellus pipistrellus) e (Rhinolophus sp).

Esta proposta foi ben acollida polo arquitecto director, organismo promotor e a empresa contratista.

Desta maneira habilitáronse un total de 8 espazos para Pardal común, 1 para Rabirubio 4 para morcegos, ademáis nas dúas fachadas laterais da capela quedaron os ocos das tellas dos aleiros abertos para que poidan aniñar os cirrios.


Oco para morcego.

Ocos para pardales.

Ocos para cirrio.

Oco para morcego.

Non nos cansaremos de dicir que a conservación do noso patrimonio cultural é perfectamente compatible coa conservación do patrimonio natural que albergan os monumentos, e unha vez máis quedou demostrado nesta intervención.


CIRRIOS PÁLIDOS OU VENCEJOS PÁLIDOS EN CAMBADOS.


A semana pasada recibimos un aviso de que estaban a facer obras na cuberta dunha casa do casco histórico de Cambados, Pontevedra, onde hai unha colonia de Cirrio pálido ou Vencejo pálido (Apus pallidus), co perigo do taponado de ocos.

La semana pasada recibimos un aviso de que estaban haciendo obras en la cubierta de una casa del casco histórico de Cambados, Pontevedra, donde hay una colonia de Vencejo pálido ( Apus  pallidus), con el peligro del taponado de huecos.
Edificio onde está a colonia.

Aleiro con ocos por onde entranban os cirrios pálidos.
Despois dun bó número de chamadas tivemos a reunión en dito edificio coa propiedade e a constructora, e comprobamos que o día anterior xa taparan dous laterais do aleiro, onde os cirrios intentaban entrar.

Después de un  buen número de llamadas tuvimos la reunión en dicho edificio con la propiedad y la  constructora, y comprobamos que el día anterior ya habían tapado dos laterales del  alero, donde los  vencejos intentaban entrar.
Ocos do aleiro taponados.
Neste caso atopamos con xente sensible e razoable (o propietario e a constructora), e nese mesmo momento procedeuse a desmontaxe do aleiro, deixando os ocos de novo abertos. Os cirrios volveron a entrar.

En este caso encontramos con gente sensible y razonable (el propietario y la  constructora), y en ese mismo momento se procedió al  desmontaje del  alero, dejando los huecos de nuevo abiertos. Los  vencejos volvieron a entrar.

Ocos novamente abertos.
Días posteriores o aleiro foi reconstruido pero agora coas medidas dos ocos que propuxemos, ainda que fixo falta facer ata 6 visitas a obra, para asegurarnos que os albaneis fosen coidadosos coas medidas e o proceso de montaxe.

Días posteriores el  alero fue  reconstruido pero ahora con las medidas de los huecos que propusimos,  aunque hizo falta hacer hasta 6 visitas a la obra, para asegurarnos que los albañiles fueran cuidadosos con las medidas y el proceso de montaje.
Unha das visitas comprobando as modificacions.
Os cirrios pálidos seguiron entrando nos aleiros de todas as fachadas, asegurando a colonia para o futuro, e facilitándolle o crecemento desta.

Los  vencejos pálidos siguieron entrando en los  aleros de todas las fachadas, asegurando la colonia para el futuro, y facilitándole la ampliación de la misma.
Un dos novos buratos por onde agora entran os cirrios

Fachada principal.

Fachada lateral.

É máis, neste edificio, no que van a abrir una óptica de Alain Afflelou, aceptaron con agrado a idea de poñer unha placa na entrada onde diga algo así como: "Na rehabilitación deste edificio respectáronse os niños dunhas aves protexidas: os cirrios pálidos".

Esta vez os cirrios  gañaron a batalla!!


Es más, en este edificio, en el que van a abrir una óptica de Alain  Afflelou, aceptaron con agrado la idea de poner una placa en la entrada donde diga algo así como: "En la rehabilitación de este edificio se respetaron los nidos de unas aves protegidas: los  vencejos pálidos".

Esta vez los  vencejos  ganaron la batalla!!OBRAS DE RESTAURACIÓN NA IGREXA DE MARROZOS.
     
     Fai  uns meses fixéronse obras de restauración na igrexa  de Santa María de Marrozos en Santiago de Compostela.

Igrexa de Marrozos. G. ferreiro.

   Conseguimos o compromiso por parte do Organismo promotor, da arquitecta directora e da empresa encargada das obras de restauración, de que todos os traballos se fixeran respetando a fauna existente.

    Despois de facer varias visitas a  igrexa co fin de estudar ben a sua fauna, detectamos niños de cirrio común, pardal común, rabirrubio tizón e morcego.


Niño de pardal común na iglrexa. G. Ferreiro.


Cirrio común accedendo a un burato do muro. G. Ferreiro.

     Solicitamos a paralización dos traballos e que no instalasen redes nos andamios que xa estaban montados e con niños preto, a o cal accederon; e fíxemos o seguemento durante o período de duración das obras, facilitándonos o acceso a todas as zonas do templo.

    No noso informe presentamos unha proposta de actuación consistente non só en  respetar os niños existentes, sinon tamén crear novos espazos para pardal común e rabirrubio tizón, así como aumentar os buratos para cirrio común en todo o alero da nave principal da igrexa (buratos tapados tanto en aleros como nos muros nunha antiga rehabilitación), de forma que non só se mantivera a fauna actual, sinon que as colonias teñan posibilidades de crecer no futuro.

G. Ferreiro.

G. Ferreiro.
Tamén solicitamos crear accesos ao interior da bóveda para que os murcegos puidesen entrar.

 
G. Ferreiro.
    Tanto o Organismo promotor, como a arquitecta directora e a empresa encargada das obras de restauración comprometéronse a incorporar ao proyecto as sugerencias necesarias para salvagardar a fauna existente e habilitar novos espazos para que as colonias poidan crecer, e así levouse a cabo.

    Ao final habilitaronse accesos para pardal común e rabirrubio tizón, accesos para morcegos, así como buratos nas tellas da nave principal da iglexa para que os cirrios comuns poidan aniñar.


    Con esta rehabilitación quedou demostrado que a conservación do noso patrimonio cultural é perfectamente compatible coa conservación do patrimonio natural que albergan os monumentos e ainda que o cambio de conciencia é lento, si non cejamos no empeño, os organismos implicados nas rehabilitacions do patrimonio histórico irán tomando exemplo. 


XXIV CONGRESO ESPAÑOL DE ORNITOLOGÍA


Entre los días 13 y 17 de noviembre varios miembros de nuestro grupo local  nos hemos desplazado a Cádiz para presentar una ponencia en el taller "Aves, edificios e infraestructuras" para los GGLL de SEO/BirdLife, en el XXIV Congreso Español y VII Congreso Ibérico de Ornitología.

Todas las ponencias presentadas en el Congreso han tenido un gran interés y un alto nivel, destacando también una participación muy elevada con más de 300 congresistas.

I SIMPOSIO INTERNACIONAL "FAUNA Y EDIFICIOS, MANEJO Y CONSERVACIÓN"
Durante os días 22 e 23 de novembro, menbros do grupo local SEO-Pontevedra asistimos ao I Simposio Internacional  "Fauna y Edificios, manejo y Conservación" celebrado en Vitoria.


Neste acto pretendeuse unir a expertos españois e extranxeiros para poñer en común seus estudos e investigacións co fin de protexer as especies que aniñan ou se refuxian en edificios.


A participación foi moi exitosa, cunha afluencia dunhas 200 persoas (multiplicándose por catro as espectativas previstas de participantes), e onde poidemos compartir experiencias con especialistas de España e Europa procedentes de diferentes ámbitos da conservación, a arquitectura, ONG, institución ou asociacións empresariais relacionadas coa fauna e os edificios.

CAIXAS-NIÑO PARA CIRRIO COMÚN NO CASTELO DE SOBROSO

Estos días en colaboración coa Deputación de Pontevedra, estivemos instalando caixas-niño para cirrio común (Apus apus), ou vencejo común en castelán, no castelo de Sobroso, Mondariz (Pontevedra). Esta acción é unha medida compensatorias a perda de ocos de aniñamento por unha restauración arquitectónica non cuidadosa do castelo, na que rexuntaron a sillería dos muros onde estaban os buratos da colonia.

Añadir leyenda
Colocamos 8 caixas (16 niños) de mortero de cemento madera nun dos laterais do castelo e na torre, onde aniñaban os cirrios.


Tamén instalamos no interior do castelo de Sobroso 2 caixas-niño para morcegos, dos que hai constancia.


Agora só queda esperar que cando volten estas extrarodinarias aves, ocupen as caixas.

AVES Y VIDRIOS

Ayer 3 de febrero, se presentó en la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña una charla-taller organizada por ADEGA y titulada "Aves e cristais, unha visión local dun problema global".


La charla impartida por Cosme Damián Cousido y Gustavo Ferreiro, trató el problema que causan para las aves los cristales de muchos edificios debido a que colisionan contra ellos. 

Con frecuencia las aves son incapaces de reconocer los cristales, estimándose que cada año sólo en Estados Unidos, mueren 100 millones aves por colisión contra cristales.

También se expusieron las diferentes soluciones que hay para acabar con esta gran mortandad.

Zorzal común encontrado muerto el día de la charla, por colisión contra los cristales de una marquesina frente de la Escuela Superior de Arquitectura.

AVES URBANAS: IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN


Para conmemorar el "X ANIVERSARIO DOS CENSOS DE AVES ACUÁTICAS", la asociación conservacionista Fontaíña está organizando una serie de actividades y conferencias relacionadas con las aves.

Más del 50% de la población mundial vive en ciudades alejada de la naturaleza, por lo que es necesario potenciar las posibilidades de integrar la naturaleza en la vida urbana. Son numerosas las ventajas, desde amortiguar la temperatura, limpiar el aire y contribuir a fijar el CO2. Pero, además, numerosos estudios científicos han demostrado que un mayor contacto con la biodiversidad contribuye a mejorar la salud de los habitantes de las ciudades. 

Por todo esto nuestro grupo local el próximo jueves día 22 de octubre presentará para celebrar este Aniversario, la ponencia titulada "Aves Urbanas: importancia y conservación". 

SEO-PONTEVEDRA Y LA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO
    El martes 15 de Julio miembros de nuestro grupo local estuvimos en las dependencias de la Dirección  Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, presentando un Manual de Buenas Prácticas Arquitectónicas para aplicar en la restauración de edificios históricos y monumentos, orientado a la conservación de la fauna protegida que en ellos habita.
Creemos que la presentación ha tenido buena acogida y puede ser un primer paso para que en Galicia poco a poco se vayan poniendo en práctica unas sencillas medidas que ayuden, no sólo a la conservación de nuestro patrimonio histórico, sino también del patrimonio natural que habita en estas edificaciones y que tan olvidado está en este campo.

  AVIONES COMUNES EN SANXENXO
    
      Hace tres años se instaló una colonia de avión común (Delichon urbicum), en un edificio de la localidad de Sanxenxo (PO). 

      El año pasado vimos como algún vecino del inmueble se dedicaba a destruir los nidos que estaban en su balcón, y estos nunca salían adelante.
      Este año se repitió el hecho.

      Desde nuestro grupo local decidimos hablar con varios inquilinos y con la persona que destruía los nidos y explicarle que es un ave protegida por la legislación, muy beneficiosa para el hombre, escasa en nuestra región, que está en retroceso... y que incluso este año ha sido elegida Ave do Ano 2015 por la Sociedade Galega de Ornitoloxía, por lo que se estaba haciendo un seguimiento de la colonia.

     También tomamos la decisión de redactar unas cartas comentando la importancia de la especie y su problemática y enviárselas a todos los vecinos para que estuviesen informados.

Nidos en el lugar donde otros años fueron destruidos.
      Estos días fuimos a comprobar como evolucionaba la colonia de aviones y descubrimos que todos los espacios útiles del inmueble se han ocupado, incluso hay nidos donde se destruían otros años y alguno colocado sobre el foco del balcón. 

Vista parcial del edificio y nidos.
Este año hay un total de 19 nidos, frente a los 10 del 2013 o los 14 nidos del 2014.

DESTRUCCIÓN DE UNA COLONIA DE VENCEJO COMÚN

Ruínas de Santo Domingo (interior).
     Desde SEO/BirdLife acabamos de presentar una denuncia contra la Diputación de Pontevedra por la destrucción intencionada de una colonia de cría de un ave migratoria protegida, el vencejo común (Apus apus), instalada en las Ruínas de Santo Domingo, Pontevedra.

      Los trabajos de restauración que se están llevando a cabo, además de realizarse en una época totalmente inadecuada, pues coinciden con la nidificación de las aves, están eliminando los lugares de anidamiento de los vencejos y la Diputación de Pontevedra no ha aportado soluciones complementarias ni interés en preservar dicha colonia.

           Al inicio de los trabajos de restauración  nuestro grupo local notificó a la Diputación la presencia de los nidos de las aves y tuvimos sucesivas reuniones tanto a pie de obra con los responsables y encargados de la misma, como en los despachos con el citado organismo promotor.

Ruínas de Santo Domingo (exterior).
     En estas reuniones hemos pedido el aplazamiento de la ejecución des obras de restauración para que no interrumpiesen la cría de los vencejos y hemos propuesto diversas medidas compensatorias para mantener la colonia, como la colocación de nidales artificiales, sin tener respuesta firme por parte de la Diputación Provincial.


     Recordamos que el vencejo común es una especie protegida por la legislación actual y muy beneficiosa para el ser humano por consumir millones de insectos (sobre todo moscas y mosquitos), además es un animal que no daña ni ensucia los monumentos, pudiendo compatibilizarse perfectamente el mantenimiento de nuestro Patrimonio Histórico con nuestro Patrimonio Natural, simplemente adoptando sencillas medidas.

CONCLUSIÓN SOBRE JORNADAS TÉCNICAS DE LAS CIUDADES PATRIMONIOAyer en la primera parte de las "Jornadas técnicas de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad", celebradas en Santiago de Compostela, han participado representantes de la mayoría de la 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Nuestra intervención ha tenido buena acogida tanto en la ponencia presentada por la mañana, como en la mesa redonda celebrada por la tarde.

En las Ciudades Patrimonio habitan el 68´1% de las especies de aves españolas, el 90% de las especies de golondrinas, vencejos y aviones españoles y el 55´2% de las especies de murciélagos españoles.

Por ello hemos insistido en la necesidad  de conservarlos, porque además de favorecer la biodiversidad, aumentan la Calidad de Vida de las ciudades. Y de combatir otras especies, como las  exóticas invasoras que causan graves daños.

En la ponencia  hemos propuesto también una serie de actuaciones adecuadas para conservar la fauna de las ciudades monumentales: inventariar las aves y murciélagos que utilizan las edificaciones, planificar los trabajos de restauración, aplicar sencillas técnicas de intervención que conserven y faciliten la presencia de fauna voladora, a la vez que son compatibles con la conservación de los monumentos, destacando  así mismo la importancia de hacer una labor educativa, formativa y de sensibilización de la población, de técnicos y de gestores de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.JORNADAS TÉCNICAS DE LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Durante los días 7 y 8 de Mayo se van a celebrar en Santiago de Compostela (CO), unas Jornadas Técnicas de las Ciudades Patrimonio de La Humanidad en las que se van a tratar sobre todo temas ambientales con el título  "GESTIÓN DE VECTORES AMBIENTALES EN LOS CASCOS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA"Nuestro grupo local presentará una ponencia titulada "AVES Y PATRIMONIO". 

Con esta charla trataremos de dar una visión positiva de la riqueza natural de las urbes, de forma que se integre la conservación de los monumentos con la conservación de las aves, aportando soluciones y ejemplos prácticos y demostrando que se puede avanzar en la conservación del Patrimonio Histórico y el Patrimonio Natural, lo cual es perfectamente compatible y necesario para tener una alta Calidad de Vida en las ciudades que habitamos.

Aves y seres humanos podemos convivir y beneficiarnos mutuamente.RUÍNAS DE SANTO DOMINGOEn estos momentos (Abril de 2015),  se están iniciando unas obras de restauración en las Ruinas de Santo Domingo, en la ciudad de Pontevedra, donde se halla establecida una colonia de vencejos comunes (Apus apus), aves protegidas por la legislación actual.

Nuestro grupo local presentó una serie de propuestas para que la colonia no se vea perjudicada por estas obras. Estamos atentos y pendientes para estas propuestas que se cumplan.    .

¡LOS VENCEJOS VOLVIERON A CONXO!


Algunos vencejos comunes de la colonia de Santa María de Conxo.
Durante el invierno en la iglesia Monasterio de Santa María de Conxo, en Santiago de Compostela, se realizaron unos trabajos de restauración de los muros exteriores y alero.
Como en esta iglesia había una colonia de vencejo común (Apus apus), desde SEO-Pontevedra propusimos al Consorcio de Santiago, organismo gestor de la obra,  una serie de modificaciones al proyecto, que consistían en el mantenimiento de los huecos de anidamiento y la apertura de otros nuevos. Modificaciones que fueron bien recibidas y ejecutadas por este Organismo.

Este verano, época reproductiva de los vencejos,  hemos comprobado que tales intervenciones han tenido éxito, pues las aves han vuelto a anidar en la iglesia y han utilizado los nuevas oquedades que se le han abierto.

Un año más,  con buena voluntad y pequeñas intervencionesla alegría de los vencejos ha regresado al entorno del Monasterio de Santa María de Conxo.

Ejemplo de oquedad habilitada para vencejos en Santa María de Conxo.

1ª VISITA AL NIDAL
La torre.
Este viernes día 28 de Febrero hemos hecho la primera visita al nidal de halcón peregrino (Falco peregrinus), de la iglesia de la zona monumental de Santiago de Compostela.

Hemos visto restos de paloma doméstica depredada recientemente en las inmediaciones del nido y también vimos al halcón sobrevolando la zona.
Hemos revisado la caja por si hacía falta algún ajuste, pero todo estaba bien.


Caja-nido.
Seguiremos realizando visitas durante la primavera-verano para ver como se desarrollan los acontecimientos. 

EL PEREGRINO Y LA TORRE.

Torre del campanario.
Caja-nido en la torre.
Estos días SEO-Pontevedra ha instalado su primera caja nido para halcón peregrino (Falco peregrinus), en un edificio religioso gallego. Ha sido en una bella iglesia de la zona monumental de Santiago de Compostela.

Previo a la elección del lugar donde colocar el nido, se hizo un estudio del monumento y se constató la predilección de la especie por una de las torres, la del campanario, donde el halcón gusta posarse y despiezar las palomas que caza.


Con esta intervención, además de fomentar la reproducción y ayudar a la conservación de esta hermosa rapaz, pretendemos que el halcón ayude a controlar la excesiva población de palomas domésticas que causan daños en los edificios históricos. 

Sólo queda esperar que el "peregrino" se instale en la torre.


UN EJEMPLO EN CONSERVACIÓN DE AVES URBANAS DE NUESTROS MONUMENTOS

Iglesia de Santa María de Conxo.
Un miembro de nuestro grupo local, nos ponía sobre aviso de que en la Iglesia del Monasterio de Santa María de Conxo (Santiago de Compostela, A Coruña), se estaban iniciando unas obras de restauración que afectaban a muros exteriores y aleros de la iglesia, donde había una colonia de vencejos comunes (Apus apus).

En seguida nos fuimos a mirar la restauración y nos pusimos en contacto con el arquitecto director de obra y el organismo promotor de la misma, el Consorcio de Santiago.
Después de varias visitas y reuniones con el responsable de la oficina técnica del Consorcio, con la arquitecta directora de obra y con la empresa encargada de los trabajos, desde el grupo local, propusimos una serie de modificaciones al proyecto que incluyeran además del mantenimiento de los huecos de anidamiento de los vencejos, la apertura de nuevas oquedades en los aleros del  edificio.
Propuestas que fueron bien recibidas por todos y llevadas a cabo por los operarios de la empresa contratista, como se muestra en la foto.

Huecos habilitados para los vencejos.
Desde SEO-Pontevedra queremos destacar la buena acogida de este planteamiento de conservación de una especie que tanto lo necesita, así como la colaboración de todas las partes implicadas en dicha obra, haciendo especial mención a la arquitecta directora de obra, a la directora técnica de la oficina de rehabilitación del Consorcio y a la empresa restauradora.

Esperamos que esta intervención sirva como ejemplo de que con pequeñas acciones y buena voluntad se puede conservar también nuestro Patrimonio Natural.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2013/12/05/consorcio-restaura-capilla-cristo-conxo-dejando-lugar-vencejo-anide/0003_201312S5C4991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz


No hay comentarios:

Publicar un comentario